Sťažnosti

Klient môže podať sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania finančným agentom písomnou formou alebo ústne (v súlade s platnou smernicou) v poradí:

  1. 1. V prvom rade na adresu spoločnosti FLcon, s.r.o., Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava.
  2. 2. V prípade neuspokojivého výsledku sa môže obrátiť na Asociáciu finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, www.afispp.sk.
  3. 3. Osobitnými predpismi upravujúcimi mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania sú zákon č. 420/2004 Z.z. o médiácii a o doplnení niektorých zákonov (www.mediacia.info, www.komoramediatorov.sk) a zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z.z.
  4. 4. Klient sa má právo obrátiť so svojou sťažnosťou aj na NBS. Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava ako orgán vykonávajúci dohľad nad finančným trhom.

Sťažnosť možno podať:

  • ústne osobne na adrese sídla Spoločnosti,
  • písomne, a to osobne alebo poštou na adresu sídla Spoločnosti,
  • písomne – elektronicky, a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: t.seils@flcon.sk Klienti a potenciálni klienti môžu sťažnosti na činnosť Spoločnosti alebo jej podriadených finančných agentov podávať aj Národnej banke Slovenska. V tom prípade sa podávanie sťažností riadi pravidlami Národnej banky Slovenska a Spoločnosť sa sťažnosťou podanou iba Národnej banke Slovenska zaoberá len na základe výzvy zo strany Národnej banky Slovenska.

Náležitosti sťažnosti podanej Spoločnosti:

identifikačné údaje sťažovateľa – fyzickej osoby: meno, priezvisko a adresa pobytu sťažovateľa, príp. korešpondenčná adresa sťažovateľa, identifikačné údaje sťažovateľa – právnickej osoby: názov (obchodné meno), sídlo, IČO a meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za sťažovateľa, popis skutkového stavu a skutočností, ktoré sťažovateľ namieta alebo ktoré sú predmetom sťažnosti (napr. označenie osoby, proti ktorej sťažnosť smeruje, označenie vytýkaných nedostatkov alebo postupov pri poskytovaní finančného sprostredkovania), označenie dôkazov na preukázanie tvrdení sťažovateľa, vlastnoručný podpis sťažovateľa.